Oficial/a 1ª oficis a Ariany i Randa

Funcions: Manteniment de l’hotel i casa de vacances. Realitzar tot tipus de treballs senzills, relacionats amb el manteniment de les instal·lacions, amb un coneixement suficient del mateix, utilitzant per a això els mitjans i equipaments adequats. Transportar el material i equips necessari, utilitzant per a això els mitjans adequats. Controlar, conservar i netejar el material a càrrec seu. Donar suport, amb els mitjans que es requereixin, les urgències que poguessin sorgir en el manteniment de les instal·lacions. Atendre qualssevol que siguin les tasques afins a la categoria del lloc i semblants a les descrites anteriorment, que li siguin encomanades pel seu superior jeràrquic i siguin necessàries per raons del servei. Registrar a l’APP del programa de gestió de manteniment (Gladtolink) l’estat de cada incidència i totes les dades que es requereixin (cost, temps invertit…) Cura de la Piscina, manteniment.

Sector: socioeducatiu

Data d’inici: (discapacitat)

Salari: 19.059,57 euros bruts anuals

Horari: de 7:00 a 14:30 de dilluns a divendres

Tipus/durada de contracte: Temporal

Formació / Titulació: Tècnic Bàsic de PRL que acrediti com a recurs preventiu, CFGM Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, manteniment de piscines.

Experiència: desitjable de més de 1 any en hotels

Carnet de conduir: si

Vehicle propi: si

Com sol·licitar: Enviar CV a: svaleria.rojo@orgmater.org amb la ref. INFOJOVE of. 1a oficis

Spanish

BORSA DE FEINA - INFOJOVE/IBJOVE