Registre

Nom d'usuari
 
Clau
 
Confirmar Clau
 
Correu Electrònic
 
Foto
Afegir Imatge
Us informem, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que les dades personals facilitades mitjançant la cumplimentació del vostre currículum s’incorporaran i es tractaran en un fitxer de la Conselleria de Presidència i Esports amb la finalitat de gestionar la Borsa de Treball.

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, autoritzo al Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut, a:
Subministrar les meves dades a les empreses que realitzin ofertes de feina dins la Borsa de Treball que aquest Centre gestiona.
A enviar-me missatges SMS i/o electrònics amb informació gestionada pel Centre.
Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit al Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut (Avinguda d’Alemanya 13, Baixos, Palma de Mallorca, 07003) o al fax 971 17 73 20.
Dades personals
Nom*
Llinatges*
DNI / NIE*
Nacionalitat*
Domicili*
Localitat*
País
Codi postal*
Provincia*
Adreça electrònica*
Telèfon 1*
Telèfon 2
Data de naixement*
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari
Sexe*
Permís de feina a Espanya
Vehicle propi
Carnet de conduir
Altres
Formació
Títol
Any
Centre
Títol
Any
Centre
Títol
Any
Centre
Cursos
Curs
Centre
Hores
Any
Curs
Centre
Hores
Any
Curs
Centre
Hores
Any
Curs
Centre
Hores
Any
Idiomes
Llengua/llengües que parles habitualment
Altres
Nivell
Informàtica
Internet
Correu electrònic
Programes
Nivell
Experiència Laboral
Sector
Empresa
Lloc ocupat
Inici
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari
Fi
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari
Sector
Empresa
Lloc ocupat
Inici
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari
Fi
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari
Sector
Empresa
Lloc ocupat
Inici
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari
Fi
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari
Ocupacions sol·licitades
Sector
Ocupació
Sector
Ocupació
Sector
Ocupació
Disponibilitat horària
Observacions / comentaris